TartuER

From TORI
Jump to: navigation, search

TartuER is short name of the bilingual version of agreement between Russia and Estonia aboout the border between these two countries, ratified in year 1920.

The text is copy pasted with minimal glorification (hyphenation is removed) from publication at [1]

Full English name:

1920.02.02 Agreement between Estonia and Russia about the border

At least until year 2021, no other ratified agreement about border between Estonia and Russia is observed.
Basing on this observation, the part of territory of Estonia is considered as occupied since y.1940 (see Soviet invasion into Estonia) and at least to year 2021.
The collapse of RF is considered as possible mechanism of recovery of territorial integrity of Estonia and other neighbors of Russia, that suffered from Soviet and Russian aggressions and up to year 2021 still have not yet exterminated the Russian occupants (see Kuril islands (1945), Russian invasion into Georgia (2008), Russian invasion into Ukraine (2014)).

TartuER есть кратное название двуязычного договора о государственной границе между Эстонией и Россией. Этот дововор заключен и ратифицирован в 1920м году
По крайней мере до 2021 года, не наблюдается иного ратифицированного договора о границе между Россией и Эстонией.

Estonia-borders-Tartu-Treaty-1024x657.jpg
Border of Estonia by TartuER agreement[2]

На основании этого договора, восточные территории Эстонии с 1940 (см. Советское вторжение в Эстонию) и по крайней мере по 2021 приходится считать оккупированными.
Распад РФ рассматривается как ожидаемый механизм восстановления территориальной целостности Эстонии и других государств, часть территории которых оккупирована войсками РФ.

Text of the agreement

Agreement Alla kirjutatud eesti ja vene keeles 2. veebruaril 1920 Tartus.
Ratifitseeritud 30. märtsil 1920 Moskvas.
Registreeritud Rahvasteliidus 12. juulil 1922.
Allikas: Riigi Teataja, 1920, 24/25 (18. veebruar 1920), lk. 185
Täiendavate artiklite ja kaardi allikas: Wikimedia ja Rahvusarhiiv, ERA.957.10.71

Подписано на эстонском и русском языках 2 февраля 1920 года в Тарту.

Ратифицирована 30 марта 1920 г. в Москве.
Зарегистрировано в Лиге Наций 12 июля 1922 года.
Источник: Riigi Teataja, 1920, 24/25 (18 февраля 1920 г.), стр. 185
Источник дополнительных статей и карта: Викимедиа и Национальный архив, ERA.957.10.71.

Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel. Мирный договор между Россией и Эстонией.
Eesti ühelt poolt ning Venemaa teiselt, juhitud kindlast tahtmisest nende vahel tekkinud sõda lõpetada, otsustasid rahuläbirääkimistesse astuda ning võimalikult pea kindla, ausa ja õiglase rahu teha ja määrasid selleks oma volinikkudeks: Россия, с одной стороны, и Эстония, с другой, руководимые твердым желанием прекратить возникшую между ними войну, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и справедливый мир и для сего назначили своими уполномоченными:
Eesti Demokraatliku Vabariigi Valitsus —

Asutava Kogu liikme Jaan Jaani poja Poska,
Asutava Kogu liikme Ants Jaani poja Piipi,
Asutava Kogu liikme Mait Aleksandri poja Püümanni,
Asutava Kogu liikme Julius Jüri poja Seljamaa ja
Kindral-staabi kindralmajori Jaan Heinrichi poja Sootsi

Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики —
Члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских Красноармейских и Казачьих Депутатов Адольфа Абрамовича Иоффе и
Члена Коллегии Народного Комиссариата Государственного Контроля Исидора Эммануиловича Гуковского

ja и

Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi Rahvako- missaride Nõukogu —
Ülevenemaalise Tööliste, Talupoegade, Punaväeliste ja Kasakate Saadiku-te Nõukogude Täidesaatva Kesk-Komitee liikme Adolf Abrami poja Joffe ja
Riigikontrolli Rahvakomissariaadi Kolleegiumi liikme Isidor Emmanueli poja Gukovsky.
Nimetatud volinikud, kokku tulnud Tartus, leppisid, pärast vastastikust volituste ettenäitamist, mis tarvilikus vormis kokkuseatuteks ning täitsa korrasolevateks tunnistati, järgnevas kokku:

Правительство Эстонской Демократической Республики —
Члена Учредительного Собрания Ивана Ивановича Поска,
Члена Учредительного Собрания Антония Ивановича Пийп,
Члена Учредительного Собрания Майта Александровича Пюман,
Члена Учредительного Собрания Юлиуса Юрьевича Сельяма и Генерального Штаба генерал майора Ивана Генриховича Соотс.

Означенные уполномоченные, съехавшись в Юрьеве, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и полном порядке, согласились в нижеследующем:
Artikkel I. Статья I.

Selle rahulepingu jõusse astumise päevast arvates lõpeb lepinguosaliste vahel sõja seisukord.

Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние войны между договаривающимися сторонами прекращается.
Artikkel II. Статья II.
Minnes välja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi poolt kuulutatud kõigi rahvaste vabast, kuni täieliku lahtilöömiseni riigist, mille hulka nad kuuluvad, enesemääramise õigusest, tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes va- batahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suverään-õigustest, mis olid Ve- nemaal Eesti rahva ja maa kohta maksvusel olnud riigiõiguslise korra, kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidisteks aegadeks maksvuse kaotavad.
Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu.
Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого они входят, Россия признает безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства и отказы- вается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к Эстонскому народу и земле в силу существовавшего государственно-правового порядка, а равно на основании международных договоров, которые в указанном здесь смысле теряют силу на будущие времена.

Из прежней принадлежности к России для Эстонского народа и земли не возникает никаких обязательств в отношении к России.

Artikkel III. Статья III.
1. Riigi piir Eesti ja Venemaa vahel läheb:

Narva lahest üks verst lõuna pool Kalameeste majast Ropscha küla peale, edasi Mertvitskaja jõekest ning Rossoni jõge mööda Ilkino külani, Ilkino külast ühe versta kauguselt lääne pool Keikino küla, poole versta kauguselt lääne pool Isvosi küla Kobõljaki küla peale, Schtschutschka jõesuu, Krivaja Luka küla, Petschurki karjamõis, Vtro- ja jõe kolme algharu kokkujooksu-koht, Kuritscheki küla lõunapoolne serv ühes selle maadega, sirge joon Peipsi järve keskkohta, kesk Peip- si järve ühe versta kauguselt ida pool Piirisaart (Porka), edasi järve kitsuste keskkohta mööda kuni Salu saareni; kitsuse keskkohalt Salu saare juurest edasi Talabski saarte ja Kamenka saare vahelise kitsuse keskkohta, lääne poolt Poddubje küla (Pihkva järve lõunakaldal), raudtee vahihoone Grjadischtsche küla juures, lääne poolt Schahintsõi küla, ida poolt Novaja küla, Poganovo järv, Babina ja Võmorski küla vahelt pooleteise versta kauguselt lõuna pool metsavahi maja (mis

Glõbotschinast põhja pool), Sprechtitschi küla ja Kudepi karjamõis.

1. Государственная граница между Россией и Эстонией проходит:
От Нарвского залива в одной версте южнее Дома рыбаков на д. Ропша, далее по речке Мертвицкая и реке Россонь до д. Илькино, от д. Илькино в одной версте западнее д. Кейкино, в полуверсте западнее д. Извоз на д. Кобыляки, устье реки Щучка, д. Кривая Лука, полум. Печурки, слияние трех истоков реки Втроя, южная окраина д. Куричек с ея угодьями, прямая линия к середине Чудского озера, по середине Чудского озера, в одной версте восточнее острова Порка (Пирисар), далее по середине проливов до острова Салло; от середины пролива у острова Салло к середине пролива между Талабскими островами и островом Каменка, западнее деревни Поддубье (на южном берегу Псковского озера), железнодорожная будка у д. Грядище, западнее д. Шахинцы, восточнее д. Новая, оз. Поганово, между д. д. Бабина и Выморски, полторы версты южнее дома лесн. (что севернее Глыбочина),

д. Спрехтичи и ф. Кудепи.
Märkus 1. Käesolevas artiklis kirjeldatud piirid on märgitud punase värviga selle artikli esimest lisa moodustaval kaardil (mõõt kolm versta tollis).


Lahkumineku korral teksti ja kaardi vahel on otsustav tähtsus teks- til.
Märkus 2. Riigipiiride ajamist mõlemate lepinguosaliste vahel ja piirimärkide ülesseadmist toimetab eriline piiri segakomisjon ühe- suuruse liikmete arvuga kummaltki poolt. Tõeliku piiri ajamise juures otsustatakse nende asundatud paikade kuuluvus, mille üle see piir läheb, ühe või teise lepinguosalise territooriumi külge, üle- malmainitud komisjoni poolt etnograafiliste, majandusliste ning majapidamisesse puutuvate tundemärkide järele.

Примечание 1. Описанные в этой статье границы нанесены красной краской на карте три версты в одном дюйме, составляющей приложение I к сей статье.
В случае разногласий между текстом и картой решающее значение придается тексту.

Примечание 2. Проведение государственной границы между обоими договаривающимися сторонами и установка пограничных знаков производятся особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от обеих сторон. При проведении границы в натуре, принадлежность населенных пунктов, через которые проходит эта граница, к территории той или другой из договаривающихся сторон означенная комиссия определяет на основании признаков этнографических, экономических и хозяйственных.
2. Eesti territoorium ida pool Naroova jõge, Naroova jõgi ja Naroova jõe saared, samuti kogu maariba lõuna pool Pihkva järve, ülemalnimetatud riigipiiri ning Borok–Smolni–Belkova–Sprechtitschi külade joone vahel, loetakse sõjalises suhtes neutraalseteks kuni esimese jaanuarini ükstuhat üheksasada kakskümmend kaks.

Eesti riik kohustub mitte mingisuguseid sõjavägesid pidama neutraal- sel maaribal peale nende, mis piirivalveks ja korra alalhoidmiseks va- jaduslikud, ja mitte suuremal arvul, kui selle artikli II lisas on ette näh- tud, kindlustusi ega vaatlemispunktisid seal mitte rajama, sõjalisi ladusid mitte asutama, olgu missuguse sõjalise ehk tehnilise varandusega tahes, peale lepingus lubatud väeosadele tarvisminevate, ja samuti baasisid ega ladusid mitte sisse seadma, olgu missuguste laevade ehk õhulaevastiku jaoks tahes.

2. Территория Эстонии восточнее реки Наровы, река Нарова, и острова по реке Нарове, а также вся полоса южнее Псковского озера между упомянутой выше государственной границей и линией д. д. Борок-Смольни-Белькова-Спрехтичи в военном отношении считаются нейтральными до первого января тысяча де

вятьсот двадцать второго года.
В нейтральных полосах Эстония обязуется не держать никаких войск, кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, не возводить на них укреплений и наблюдательных пунктов, не образовывать военных складов, не держать какого бы то ни было военного и технического имущества, кроме необходимого для разрешенных частей, а также не устраивать баз и складов для каких бы то ни было судов и для воздушного флота.

3. Venemaa kohustub oma poolt kuni esimese jaanuarini ükstuhat üheksasada kakskümmend kaks Pihkva sihil lääne pool joont — Ve- likaja jõesuu läänekallas, Sivtseva küla, Luhnova küla, Samulina küla, Schalki küla ja Sprechtitschi küla — sõjavägesid mitte pidama, peale nende, mis piirivalveks ja korra alalhoidmiseks vajaduslikud, ja mitte

suuremal arvul, kui selle artikli II lisas on ette nähtud.

3. Россия, со своей стороны, обязуется на Псковском направлении

не держать до первого января тысяча девятьсот двадцать второго года войск, кроме необходимых для пограничной службы и для охраны порядка численностью, предусмотренной в приложении II к сей статье, западнее линии — западный берег устья реки Великой — д. Сивцева — д. Лухнова — д. Самулина — д. Шалки — д. Спрехтичи.

4. Lepinguosalised kohustuvad mitte pidama Peipsi ning Pihkva järvedel sõjariistadega varustatud laevu.

4. Договаривающиеся стороны обязуются не иметь вооруженных судов в Чудском и Псковском озерах.
Lisa I. Приложение I.
(Kaart.) (Карта.)
Lisa II. Приложение II.
Mõlemad lepinguosalised kohustuvad: Обе договаривающиеся стороны обязуются:
1. Viima kahekümnekaheksandaks päevaks pärast rahulepingu ratifit- seerimist maakohas Soome lahe ja Schtschutschka jõesuu vahel oma sõjaväed riigipiirini oma territooriumile.


2. Viima oma territooriumile neljakümneteiseks päevaks pärast rahule- pingu ratifitseerimist oma sõjaväed ühes kogu materjaaljagude, varanduse ja ladudega neutraalribadest ja -zoonidest, kus neid artik- kel III p. 2. ja 3. põhjal, peale piirivalve ja korrakaitse vägede, ei tule pidada.
3. Välja viima neljakümneteiseks päevaks pärast rahulepingu ratifitsee- rimist Peipsi ja Pihkva järvedest artikkel III p. 4. täitmiseks sõjariista - dega varustatud laevad ehk neilt maha võtma suurtükid, miini- aparaadid ja abinõud miinitõkete väljapanemiseks ning igasugused võitlustagavarad.
4. Neutraalribades ja -zoonides, kus sõjavägesid ei tule pidada, hoidma piirivalve teenistuses esimesel kuuel kuul, pärast rahulepingu ratifit- seerimist mitte üle neljakümne inimese, pärast seda mitte üle kolme- kümne inimese iga riigipiiri-versta kohta, kusjuures luba on riigipiiri- le üles seada okastraataedu. Sisemise korra alalhoidmiseks ei tohi pi- dada üle viiesaja inimese igas maaribas ehk zoonis.
5. Tollivalveks Peipsi ja Pihkva järvedel mitte pidama muid kui vahilaevu, mis on varustatud mitte suuremate kui neljakümneseitsme-millimeetrilise kaliibri suurtükkidega ning kuulipildujatega, mitte üle kahe suurtüki ja kahe kuulipilduja iga laeva kohta, kusjuures nende laevade arv ei tohi olla üle viie.

1. К двадцать восьмому дню по ратификации мирного договора на участке от Финского залива до устья р. Щучки отвести свои вой- ска к государственной границе на свою территорию.


2. К сорок второму дню по ратификации мирного договора отвести свои войска на свою территорию со всей материальною частью, имуществом и складами из нейтральных полос и зон, где соглас- но п. п. 2 и 3 ст. III не положено держать таковых, кроме войск для пограничной службы и для охраны порядка.
3. Во исполнение п. 4 ст. III вывести вооруженные суда на Чудском и Псковском озерах с этих озер к сорок второму дню по ратификации мирного договора или снять с них артиллерию, минные аппараты и приспособления для постановки мин заграждения и всякого рода боевые запасы.
4. В нейтральных полосах, где не положено иметь войск, держать для пограничной службы первые шесть месяцев по ратификации мирного договора не более сорока человек, а затем не более тридцати человек на каждую версту государственной границы, причем вдоль государственной границы разрешается устраивать заборы из колючей проволоки. Для поддержания внутреннего порядка не должно быть более пятисот человек в каждой полосе или зоне.
5. В Чудском и Псковском озерах для таможенной охраны не держать судов, кроме дозорных, вооруженных пушками калибром не более сорока семи миллиметров, и пулеметами по расчету не более двух орудий и двух пулеметов на судно, причем число этих судов не должно быть более пяти.

Artikkel IV. Статья IV.
Eesti territooriumil elavatel mitte Eesti soost isikutel, kes üle kahek- sateistkümne aasta vanad, on õigus Venemaa kodakondsust opteerida ühe aasta jooksul selle traktaadi ratifitseerimise päevast arvates, kus- juures mehe kodakondsuse järele käivad lapsed alla kaheksateistkümne aasta ja naine, kui abikaasade vahel ei järgne kokkulepet selles asjas. Ve- nemaa kodakondsuse opteerijad peavad optatsiooni päevast arvates ühe aasta jooksul Eesti piiridest lahkuma, kuid hoiavad alal õigused liikumata varanduste peale ja on õigustatud kaasa võtma oma liikuva varanduse. Samuti võivad Venemaa territooriumil elavad Eesti soost isikud opteeri- da sama aja jooksul ja neilsamadel tingimustel Eesti kodakondsust. В течение одного года со дня ратификации сего трактата лица не эстонского происхождения, проживающие на территории Эстонии и достигшие восемнадцати лет, вправе оптировать гражданство Российское, причем гражданству мужа следуют дети менее восенадцати лет и жена, буде между супругами не последует соглашения по сему предмету. Оптировавшие Российское гражданство обязаны в течение одного года, со дня оптации, оставить пределы Эстонии, но сохраняют права на недвижимые имения и вправе брать с собой свое движимое имущество. Равным образом проживающие на территории России лица эстонского происхождения в течение того же срока и на тех самых условиях могут оптировать эстонское гражданство.
Selle ja teise poole Valitsus on õigustatud keelduma neid oma kodakond- susesse vastu võtmast.
Märkus. Kahtluse tekkimise korral mõistetakse Eesti soost isikute all isikuid, kes ise või kelle vanemad olid praegu Eestit moodustaval ter- ritooriumil kogukondade või seisusliste asutuste hingekirjades.
Правительство той и другой стороны вправе отказать в принятии в свое гражданство.


Примечание. В случае возникновения сомнения под лицами эстонского происхождения понимаются лица, которые сами либо их родители были приписаны к общинам или сословным учреждениям на территории, ныне составляющей Эстонию.
Artikkel V. Статья V.
Kui Eesti alaline neutraliteet rahvusvaheliselt tunnustatakse, siis kohustub Venemaa ka oma poolt seda neutraliteeti pidama ning selle neutra - liteedi alalhoidmise tagamisest osa võtma. На случай международного признания постоянного нейтралитета Эстонии, Россия со своей стороны обязуется соблюдать этот нейтралитет и принять участие в гарантии сохранения такового нейтралитета.
Artikkel VI. Статья VI.
Mõlemad lepinguosalised kohustuvad Soome lahe rahvusvahelise neutraliseerimise korral tähendatud neutralisatsiooniga neil tingimustel ühinema, mis kõigi asjast huvitatud riikide osavõttel välja töötatud ning vastavate rahvusvaheliste aktidega kindlaks määratud; samuti ka oma mereväe jõud, ehk osa neist, kui seda peaks tähendatud rahvusvahelises kokkuleppes määratama, selle rahvusvahelise kokkuleppe nõuetele vastavasse seisukorda seadma. Обе договаривающиеся стороны обязуются присоединиться в случае международной нейтрализации Финского залива к этой нейтрализации на условиях, выработанных при участии всех заинтересованных государств и установленных подлежащими международными актами; а также, в случае, если это указанным международным соглашением будет установлено, привести свои военно-морские силы или часть оных в состояние, соответствующее требованиям означенного международного соглашения.
Artikkel VII. Статья VII.
Mõlemad lepinguosalised kohustuvad: Обе договаривающиеся стороны обязуются:
1. Igasuguste vägede viibimise oma pinnal ära keelama, peale Valitsuse omade ja nende sõprusriikide vägede, kellega ühel lepinguosalisel sõjaline konventsioon tehtud, kes aga teise lepinguosalisega tegelikult sõjajalal ei seisa; samuti oma territooriumi piirides ära keelama meeskonna kogumise ning mobiliseerimise seesuguste riikide, kui ka organisatsioonide ja rühmade väeridadesse, kes oma eesmärgiks seavad sõjariistus võitlust teise lepinguosalisega. 1. Воспретить пребывание на своей территории каких либо войск, кроме войск правительственных или войск дружественных государств, с которыми одной из договаривающихся сторон заключена военная конвенция, но которые не находятся в фактическом состоянии войны с другой из договаривающихся сторон, а равно запретить в пределах своей территории вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армий таковых государств, а также организаций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной.

2. Neilt lepinguosaliste riikide territooriumidel viibivatelt maaväe osadelt ning mereväe jõududelt, kes kuni esimese oktoobrini ükstuhat üheksasada üheksateist nende riikide Valitsustele ei allunud, sõ- jariistad ära võtma; kõike maa- ning mereväe varandust, suurtükiväe- ning intendandi- (peale toitluse ja asjaliste), inseneri- ja õhusõidu-ma- terjaalisid, see on, suurtükka, kuulipildujaid, püssa, raidsõjariistu, laske-tagavarasid, aeroplaanisid, soomusautosid, tankisid, soomus - rongisid ja muud sõjalist varandust, mis tähendatud maaväe osade ning mereväe jõudude omad, kuni esimese jaanuarini ükstuhat üheksasada kakskümmend kaks neutraliseerima ning immobiliseeri - ma, välja arvatud see sõjaline varandus ning need tehnilised va- hendid, mis lepinguosaliste või teiste riikide omad ning tähendatud väeosadele ja jõududele tarvitamiseks antud, kusjuures teiste riikide sõjaline varandus ning materjaalid kuue kuu jooksul selle rahulepingu ratifitseerimise päevast arvates välja tulevad vedada. Sõjariistade ära- võtmine ülemalnimetatud maa- ning mereväe jõududelt, kui ka maini- tud sõjaväeladude ja Valitsustele mitte alluvate vägede kogu sõja- varanduse ning tehniliste vahendite immobiliseerimine ja neutralisee- rimine peavad olema lõpetatud: esimesed kolmkümmend protsenti kõigist neist maa- ja mereväe jõududest ning varandusest, mis immo- biliseerimisele ning neutraliseerimisele tulevad, seitsme päeva jook- sul rahulepingu ratifitseerimise päevast arvates, hiljemini aga igal järgneval nädalal kolmkümmendviis protsenti kõigest tähendatud määrast.

2. Разоружить не бывшие подчиненными правительствам договаривающихся сторон до первого октября тысяча девятьсот девятнадцатого года сухопутные части и морские силы, находящиеся на их территориях, нейтрализовать и иммобилизовать на время по первое января тысяча девятьсот двадцать второго года все военное и морское имущество, материалы артиллерийские и интендантские (кроме продовольственных и вещевых), инженерные, воздухоплавательные, то есть орудия, пулеметы, винтовки, холодное оружие, огнестрельные припасы, аэропланы, броневики, танки, броневые поезда и прочее военное имущество означенных сухопутных частей и морских сил, за исключением военного имущества и технических средств, принадлежащих договаривающимся сторонам или другим государствам и данных в пользование означенным частям и силам, причем военное имущество и материалы, принадлежащие другим государствам, должны быть вывезены в шестимесячный со дня ратификации настоящего мирного договора срок. Разоружение поименованных сухопутных и морских сил, а также иммобилизация и нейтрализация упомянутых выше военных складов, всего военного имущества и технических средств неправительственных войск должны быть закончены: первые тридцать процентов всего количества сухопутных и морских сил и имущества, подлежащего

иммобилизации и нейтрализации, в семидневный со дня ратификации мирного договора срок, а затем в каждую последующую неделю по тридцать пять процентов всего указанного количества.

3. Valitsustele mitte alluvate sõjavägede soldatitele ja komando koossei-

sule, kellelt eelmise (2.) punkti põhjal sõjariistad ära tulevad võtta, ära keelama lepinguosaliste valitsusvägedesse astumast, üks kõik mis kujul, muu seas ka vabatahtlikkudena, välja arvatud:

3. Воспретить солдатам и командному составу неправительственных войск, подлежащих разоружению на основании предшеству- ющего (2) пункта, вступать под каким либо видом, в том числе и в качестве добровольцев, в правительственные войска договаривающихся сторон за исключением:
a) Eesti rahvusest isikud, kes väljaspool Eesti piirisid elasid, kuid Ees- ti kodakondsust opteerivad; а) лиц эстонской национальности, проживавших вне пределов Эстонии, но оптирующих в ее пользу;
b) mitte Eesti rahvusest isikud, kes kuni esimese maini ükstuhat üheksasada üheksateist Eesti territooriumil asusid, kuid Venemaa kodakondsust ei opteeri; б) лиц не эстонской национальности, проживавших на террито- рии Эстонии до первого мая тысяча девятьсот девятнадцатого года, не оптирующих в пользу России;
c) mitte Eesti rahvusest isikud, kes Venemaa kodakondsust ei opteeri ja kes kuni kahekümneteise novembrini ükstuhat üheksasada üheksateist Eesti Valitsuse vägedes teeninud. в) лиц не эстонской национальности, не оптирующих в пользу России и служивших в правительственных войсках Эстонии до двадцать второго ноября тысяча девятьсот девятнадцатого года.
Alampunktide a, b ja c all ülesloetud liikide hulka kuuluvatel isikutel on õigus Eesti Valitsuse vägedesse astuda. Перечисленные в подпунктах а, б, в категории лиц имеют право вступления в правительственные войска Эстонии.
4.
a) Riikidele, kes teise poolega tegelikult sõjajalal seisavad, ja organi- satsioonidele ning rühmadele, kes endile sõjariistus võitlust teise lepinguosalisega eesmärgiks seavad, ära keelama oma sadamate kaudu ja territooriumi mööda kõige selle vedu, mida teisele le- pinguosalisele kallaletungimiseks võidaks kasutada, nagu: niisu- guste riikide, organisatsioonide ja rühmade sõjariistus jõud, sõjali- ne varandus, sõjatehnilised vahendid ning materjaalid, samuti suurtükiväe-, intendandi-, inseneri- ja õhusõidumaterjaalid.

4.
а)

Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии войны с другой стороной, и организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, перевозку через свои порта и по своей территории всего того, что может быть использовано для нападения на другую договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих таковым государствам, организациям и группам вооруженных сил, военного имущества, военно-технических средств и материалов артиллерийских, интендантских, инженерных и воздухоплавательных.
b) Peale rahvusvahelises õiguses ettenähtud juhtumiste ära keelama igasuguste sõjalaevade, suurtüki- ning miinipaatide jne. läbilask- mise ja nende viibimise oma territoriaalvetes, kui nad niisuguste

organisatsioonide või rühmade omad, kes oma ülesandeks seavad sõjariistus võitlust teise lepinguosalisega, või riikide päralt, kes teise lepinguosalisega sõjajalal seisavad, ja kui nende eesmärgiks on teisele lepinguosalisele kallaletungimine, ning kui tähendatud otstarve teatavaks on saanud sellele lepinguosalisele, kellele need territoriaalveed ja sadamad kuuluvad.

б) За исключением случаев, предусмотренных международным правом, воспретить пропуск и плавание в своих территориальных водах каких либо военных судов, канонерок, миноносцев и т. д., принадлежащих или организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, или же государствам, находящимся с другой договаривающейся стороной в состоянии войны, и имеющих своей целью нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели становятся известными той из до- говаривающихся сторон, к территории которой относятся эти территориальные воды и порта.
5. Oma territooriumil mitte mingisuguste organisatsioonide ega rühma- de moodustamist ega viibimist lubama, kes teise lepinguosalise kogu või osa territooriumi valitsuseks olla pretendeerivad, samuti ka mitte lubama nende organisatsioonide ja rühmade esituste ega ametlikkude isikute viibimist, kelle eesmärgiks on teise lepinguosalise Valitsuse kukutamine.

5. Не допускать образования и пребывания на своей территории

каких бы то ни было организаций и групп, претендующих на роль правительства всей территории другой договаривающейся стороны или части ее, а равно представительств и должностных лиц, организаций и групп, имеющих своей целью низвержение правительства другой договаривающейся стороны.
6. Lepinguosaliste Valitsused kohustuvad ühel ajal rahulepingu ratifi- katsioonide vahetamisega vastamisi andmed ette panema Valitsustele mitte alluvate: vägede seisukorra, nende sõjaliste (nii liikuvate, kui lii- kumata) ladude ja sõjalise ning tehnilise varanduse kohta, mis sõjalise tegevuse seismapanemise lepingu tegemise silmapilgul, see tähendab, kolmekümne esimesel detsembril ükstuhat üheksasada üheksateist nende territooriumil leidusid. 6. Одновременно с ратификацией мирного договора Правительства договаривающихся сторон обязуются взаимно представить данные о состоянии неправительственных: войск, военных складов (подвижных и неподвижных), военного и технического имущества, находившегося на их территории к моменту заключения договора о приостановке военных действий, то есть к тридцать первому декабрю тысяча девятьсот девятнадцатого года.
7. Kõigi vastavate sõjaliste tagatiste täitmise järele valvamiseks asuta- takse segakomisjon, mille kokkuseade, õigused ja kohustused kind- laks määrab juhatuskiri, mis selle artikli lisas avaldatud. 7. Для наблюдения за выполнением соответствующих военных гарантий учреждается смешанная комиссия, состав, права и обязанности которой определяются согласно инструкции, в приложении к сей статье приведенной.
Lisa. Приложение.
Juhatuskiri Инструкция
artikkel VII punkt 7. põhjal asutatavale segakomisjonile. для смешанной комиссии, учреждаемой на основании пункта 7-го ст. VII.
1. Artikkel VII ettenähtud vastavate sõjaliste tagatiste täitmise järele val- 1. vamiseks asutatakse mõlemate lepinguosaliste esitajatest segakomis - jon. 1. Для наблюдения за выполнением соответствующих военных га- рантий, предусмотренных ст. VII учреждается смешанная комис- сия из представителей обоих договаривающихся сторон.

2. Komisjoni hulka kuulub kummaltki poolt neli isikut, nimelt: esimees,

kaks sõja- ja üks mereametkonna esitaja.

2. Состав комиссии: с каждой стороны по четыре человека, а именно — председатель, два представителя военного ведомства и представитель морского ведомства.

3. Komisjoni peale pannakse kõigi artikkel VII p. 2. tähendatud tingimus- te täitmise faktiline järelevalve selle juhatuskirja alamaljärgnevate punktide korras ning tähtaegadel, mis samas punktis näidatud. 3. На комиссию возлагается фактическая проверка выполнения всех указанных в пункте 2 ст. VII условий в порядке нижеследующих статей настоящей инструкции и в сроки, указанные в том же пункте.
Märkus. Teated artikkel VII punkt 3. järele antakse komisjonile, kui seda tärgata võivate lahkuminekute selgitamiseks vaja läheb, vas- tavate Valitsuste kaudu. Примечание. Сведения по пункту 3 ст. VII, буде то понадобится для выяснения могущих возникнуть разногласий, представляются комиссии через соответствующие Правительства.
4. Komisjon saab vastavalt Valitsuselt ehk viimase poolt juhatatud kohalistelt orgaanidelt kõik tarvilikud teated sõjaliste tagatiste tingi- muste täitmise asjus. 4. Комиссия получает от соответствующего Правительства или от указанных им местных органов все необходимые сведения по выполнению условий военных гарантий
5. Tõepärase kontrolli teostamiseks sõjaliste tagatiste täitmise suhtes on komisjonil eelmises (4.) punktis tähendatud teadete põhjal õigus neid teateid koha peal faktiliselt järele katsuda ning, kui seda vaja peaks olema, kohale sõites kõike, mis artikkel VII p. 2. nimetatud, järele vaadata. 5. В целях действительного контроля над выполнением военных гарантий комиссия, на основании указанных в предшествующем (4) пункте сведений, имеет право фактической проверки этих сведений на местах и, буде то понадобится, объезда и осмотра всего того, что указано в пункте 2 ст. VII.
takse otsekohene telegraafiühendus (Houghes’i aparaat) komisjoni asukoha, Rakvere linna, ja Petrogradi või Moskva vahel sisse. Komis- joni viibimise ajal Venemaa piirides määratakse tema asukohaks Pihkva linn, kust otsekohene telegraafiühendus (Houghes’i aparaat) Tallinnaga sisse seatakse. Peale selle on neil esitajatel õigus takis- tamata telegrammisid saata ning kiirkäskjalgu läkitada. Kiirkäskjalga- de kaudu läkitataval, kui ka saadaval kirjavahetusel on diplomaatliku kirjavahetuse õigus. 6. Для безпрепятственного сношения членов комиссии со своими Правительствами устанавливается непосредственная прямая телеграфная связь (аппарат Юза) между местом пребывания комиссии в г. Везенберге и Петроградом или Москвою. На время нахождения комиссии в пределах России местом ее пребывания назначается г. Псков, откуда устанавливается непосредственная прямая телеграфная связь (аппарат Юза) с г. Ревелем. Кроме того, эти представители пользуются правом безпрепятственной подачи телеграмм и правом посылки курьеров. Отправляемая и получаемая через курьеров переписка пользуется правом дипломатической переписки.
7. Oma töö tagajärgedest ja oma otsustest teeb komisjon üleüldised protokollid (Eesti ja Vene keeles), mis vastavatele Valitsustele ka ette pannakse. 7. О результатах своей работы со своими заключениями комиссия составляет общие протоколы (на русском и эстонском языках), которые и представляются соответствующим Правительствам.
8. Kui komisjon oma kohused, mis selle juhatuskirja p. 3. põhjal tema peale pandud, ära täitnud ning faktilise järelekatsumise sama ju-

hatuskirja p.5. näidatud korras lõpetanud, loetakse komisjon lik- videerituks, kuid igatahes mitte hiljem ühekuulist tähtaega sellest päevast arvates, mil vastav Valitsus teatanud, et tema poolt komisjoni mõjuvõimu kuuluvate sõjaliste tagatiste tingimused on täidetud. Mõ- lemate Valitsuste kokkuleppel on tarbekorral luba komisjoni tegevuse aega pikendada.

8. По выполнении возложенных на комиссию пунктом 3 настоящей инструкции обязанностей им по окончании фактической проверки порядком, указанным в пункте 5 той же инструкции, но, во всяком случае, не позднее месячного срока со дня извещения со- ответствующим Правительством о выполнении им подлежащих компетенции комиссии условий гарантий, — комиссия считается ликвидированной. Продление срока деятельности комиссии, в случае надобности, разрешается по соглашению между обоими Правительствами.
Artikkel VIII. Статья VIII.
Mõlemad pooled vastastikku loobuvad oma sõjakulude, see on, sõjapi- damiseks kulutatud riigi-väljaminekute tasumisest, kui ka sõjakahjude, see on, niisuguste kahjude tasumisest, mis neile või nende koda- nikkudele tehtud sõjaliste korralduste läbi, kaasa arvatud igasugused vaenlase maal ettevõetud rekvisitsioonid. Обе стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, то есть государственных издержек на ведение войны, равно как от возмещения военных убытков, то есть тех убытков, которые были причинены им или их гражданам военными мероприятиями, в том числе и всеми видами реквизиций, произведенных во враждебной стране.
Artikkel IX. Статья IX.
Mõlemate poolte sõjavangid tulevad kõige lühemal tähtajal kodumaale tagasi toimetada. Sõjavangide vahetamise kord määratakse kindlaks selle artikli lisas. Военнопленные обоих сторон в наикратчайший срок подлежат возвращению на родину. Порядок обмена военнопленными устанавливается в приложении к настоящей статье.
Märkus 1. Sõjavangide all mõistetakse isikuid, kes on vangi võetud ja ei teeni selle riigi sõjaväes, kes nad vangi võtnud. Примечание 1. Под военнопленными разумеются лица, взятые в плен и не служащие в войсках государства, взявшего их в плен.
Märkus 2. Sõjavangid, kes on vangi võetud Valitsusele mitte alluvate sõjavägede poolt ja kes ei ole astunud tähendatud sõjavägede ri- dadesse, tulevad tagasi anda üleüldisel alusel. Примечание 2. Военнопленные, взятые в плен неправительствен- ными войсками и не поступившие в ряды этих войск, подлежат возвращению на общем основании.
Lisa. Приложение.
1. Mõlemate poolte sõjavangid lastakse koju sedamööda, kui palju nad mitte ei soovi selle riigi nõusolekul, mille territooriumil nad asuvad, tema piiridesse jääda või mõnda teise riiki minna. 1. Военнопленные обоих сторон будут отпущены на родину, поскольку они не пожелают, с согласия того государства, на территории которого они находятся, оставаться в его пределах или выехать в какую-либо другую страну.
2. Sõjavangide vahetamise tähtajad määratakse kindlaks vastavate Va- litsuste poolt pärast rahulepingu ratifitseerimist. 2. Сроки обмена военнопленными будут установлены соответствующими Правительствами по ратификации мирного договора.
3. Sõjavangide vabastamisel antakse neile tagasi nende isiklik varandus, mis neilt ära võeti selle riigi võimude käsutusel, kes nad vangi võttis,

kui ka alles väljamaksmata ehk arvesse võtmata osa nende palgast.

3. При освобождении военнопленных им возвращается отнятое у них распоряжением властей того государства, которое взяло их в

плен, их собственное имущество, а также еще не выплаченная или не засчитанная часть их заработка.

4. Kumbki lepinguosaline kohustub tasuma oma sõjavangi langenud ko- danikkude ülevalpidamise kulud, mis vastane pool kannud, sel määral, kui palju need kulud ei ole kaetud sõjavangide tööga riigi- ehk era-ettevõtetes. Väljamaksmine sünnib selle riigi rahas, kes vangi on võtnud. 4. Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить те издержки на содержание своих попавших в военный плен граждан, которые были произведены противной стороной, посколько эти издержки не погашены работой военнопленных в государственных или частных предприятиях. Расплата будет произ водиться в валюте государства, взявшего в плен.
Märkus. Kulud, mis sõjavangi ülevalpidamise eest tasuda tulevad, seisavad koos tema peale ärakulutatud moonast, asjalisest ja raha- lisest varustusest. Примечание. Подлежащие возмещению издержки на содержание военнопленного слагаются из стоимости израсходован- ных на него пайки, вещевого и денежного довольствия.
5. Sõjavangid saadetakse escheloonidena riigipiiridele selle riigi kulul, kes nad vangi võtnud; üleandmine sünnib kokkuseatud nimekirjade järele, milles peab ära tähendatud olema sõjavangi ees-, isa- ja pere- konnanimi, vangivõtmise aeg, samuti ka sõjaväe osa, kus sõjavang vangilangemise ajal teenis, ja kas sõjavang oli vangis viibimisel kaela- kohtu-kuritööde eest süüdi mõistetud, nimelt missuguste eest ja mil- lal. 5. Военнопленные отправляются эшелонами к государственной границе за счет государства, взявшего их в плен; сдача производится согласно составленным именным спискам, в которых должны быть указаны имя, отчество и фамилия военнопленного, время взятия в плен, а также часть, где служил военнопленный при пленении, и был ли осужден в бытность в плену за уголовные преступления, именно за какие и когда.
6. Otsekohe peale rahulepingu ratifitseerimist asutatakse sõjavangide vahetamise komisjon, mis koos seisab neljast esitajast kummagi le- pinguosalise poolt. Selle komisjoni kohuseks on käesoleva lisa tingi- muste täitmise järele valvamine, kodumaale saatmise viisi ja korra äramääramine, samuti ka mõlemale poole koju tagasilastavate sõja- vangide kulude kindlaksmääramine andmete põhjal, mis vastav pool üleandmisel ette toob. 6. Немедленно по ратификации мирного договора учреждается комиссия по обмену военнопленными из четырех представителей от каждой договаривающейся стороны. На обязанности этой комиссии лежит наблюдение за выполнением условий на- стоящего приложения, установление способа и порядка отправления на родину, а также определение издержек на военнопленных по данным, предъявляемым при сдаче соответствующей стороной.
Artikkel X. Статья X.
Ühel ajal sõjavangide ja interneeritud kodanliste isikute kojusaatmisega vabastavad lepinguosalised nad nuhtlustest, mis nende peale pandud kohtuotsuste järele kuritegude eest, mis tehtud vastase poole kasuks, ja samuti ka igasugustest distsiplinaarkaristustest. Одновременно с возвращением на родину военнопленных и гражданских интернированных лиц договаривающиеся стороны освобождают их от наказаний, наложенных на них судебными приговорами за преступные деяния, совершенные в пользу противной стороны, а равно от всякого рода дисциплинарных взысканий.
Amnestia alla ei käi isikud, kes nimetatud kuritööd ja distsiplinaarkuriteod toime pannud pärast rahulepingu allakirjutamist. Не пользуются амнистией лица, совершившие описанные преступления и дисциплинарные проступки после подписания мирного договора.
Sõjavangid ja interneeritud kodanlised isikud, kes kriminaalkohtu poolt süüdi mõistetud enne selle lepingu ratifitseerimist, ehk olgu ka pärast ratifitseerimist, kuid ühe aasta jooksul ratifitseerimise päevast arvates amnestia alla mitte käivates kuritegudes, saadetakse kodumaale tagasi pärast nuhtluse kandmist. Военнопленные и гражданские интернированные лица, осужден - ные уголовным судом до ратификации сего договора и хотя и после ратификации, но до истечения одного года со дня ратификации, за неподлежащие амнистии преступления, возвращаются на родину по отбытии наказания.
Need, kelle vastu on tõstetud kaelakohtuline süüdistus amnestia alla mitte käivates kuritegudes, antakse isamaa võimude kätte ühes kõigi nende vastu tõstetud süüdistuse asjas kogutud andmetega, kui aasta jooksul rahulepingu ratifitseerimise päevast arvates kohtuotsust ei ole tehtud. Те же из них, против коих возбуждены уголовные преследования за неподлежащие амнистии преступные деяния, но до истечения одного года со дня ратификации мирного договора не будет постановлено приговора, передаются после сего срока в распоряжение отечественных властей со всеми относящимися к возбужденному против них преследованию данными.
Artikkel XI. Статья XI.
Venemaa ütleb enese lahti nii liikuva kui liikumata üleriikliku Vene Kroonu varanduse temale üleandmisest või selle väärtuse tasumisest, milles see varandus ka ei seisaks, siia hulka arvatud sõjalised ja teised ehitused, kindlustused, sadamad, iga liiki laevad, ühes arvatud ka sõjalae- vad, laevakoormad jne., niisama ka igasugustest Vene Kroonu õigustest temale mitte kuuluva eraisikute liikuva ja liikumata varanduse peale, nii- palju kui kõik need ülesloetud varandused on Eesti territooriumil, käes- olevas lepingus määratavates piirides, või Eesti territooriumile külgne- vates vetes, või olid seal Saksa okupatsiooni ajaks, s. o. kahekümnenel- jandaks veebruariks ükstuhat üheksasada kaheksateist, samuti õigustest laevade peale, ühes arvatud sõjalaevad, mis tulid sinna Saksa okupa- tsiooni ajal või, lõpuks, on kinni võetud järgnevas Eesti ja Venemaa vahe- lises sõjas Eesti sõjajõudude või teiste poolt, ning on üle antud Eestile. Kõik ülesloetud varandused tunnistatakse Eesti ainuomanduseks, vabaks igasugustest kohustustest, arvates viieteistkümnendast novembrist ük- stuhat üheksasada seitseteist, või kui Venemaa nad on hiljemini omandanud, siis nende omandamise ajast. Россия отказывается от передачи или возмещения ей стоимости того общегосударственного имущества Российской Казны, как движимого, так и недвижимого, в чем бы таковое ни состояло, в том числе военных и иных сооружений, фортов, портов, всякого рода судов, включая военные корабли, грузов и пр., а равно от всяких прав Российской Казны на не принадлежавшее ей движимое и недвижимое имущество частных лиц, поскольку все поименованные имущества находятся на территории Эстонии в определяемых на стоящим трактатом границах ея или в прилегающих к оной водах или находились там ко времени германской оккупации, то есть к двадцать четвертому февраля тысяча девятьсот восемнадцатого года, а так- же от прав на суда, не исключая военных кораблей, которые прибыли туда во время германской оккупации или, наконец, были захвачены во время последующей войны между Россией и Эстонией военными силами Эстонии или другими и были переданы Эстонии. Все поименованные имущества признаются исключительным до- стоянием Эстонии, свободным от всяких обязательств, считая от пятнадцатого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года или, если они были приобретены Россией позднее сего срока, то со времени их приобретения.
Eestile lähevad kõik Vene Kroonu rahalised nõuded Eesti kodanikkude vastu, kui need nõuded peab täidetama Eesti territooriumil, sealjuures ainult sel määral, kui need nõuded ei ole kustutatud deebitoride vastu- nõuete läbi. К Эстонии переходят все денежные требования Российской Казны на эстонских граждан, если требования эти подлежат исполнению на территории Эстонии, и притом лишь в размере, не погашаемом встречными требованиями дебиторов.
Dokumendid ja aktid, mis käesolevas punktis tähendatud õigusi tõenda- vad, annab Vene Valitsus Eesti Valitsusele, juhtumisel aga, kui seda kuue kuu jooksul, lepingu ratifitseerimise päevast arvates, ei täideta, tunnista- takse need kaotatuteks. Документы и акты, удостоверяющие поименованные в сей статье права, передаются Российским Правительством Эстонскому Правительству, а в случае неисполнения сего в течение шести месяцев со дня ратификации, таковые признаются утраченными.
Eesti oma poolt ei hakka oma varema endisesse Vene keisririigisse kuu- luvuse fakti põhjal mingisuguseid nõudeid järeldama Venemaa vastu. Со своей стороны Эстония не будет выводить никаких притязаний к России из факта своего прежняго вхождения в состав бывшей Российской Империи.
Artikkel XII. Статья XII.
Artikkel XI kindlaks määratud kokkuleppeid arvesse võtmata: Независимо от соглашений, установленных статьей XI:
1. Venemaa annab Eestile viisteistkümmend miljonit rubla kullas, sellest kaheksa miljonit ühe kuu, aga teised seitse miljonit kahe kuu jooksul rahulepingu ratifitseerimise päevast arvates. 1. Россия выдает Эстонии пятнадцать миллионов рублей золотом, из коих восемь миллионов в месячный, а остальные семь миллионов в двухмесячный со дня ратификации мирного договора срок.
2. Eesti ei kanna mingisugust vastutust Venemaa võla- ning igasuguste teiste kohustuste eest, selles hulgas ka need, mis tekkinud paberraha, riigikassa tähtede, kohustuste, Vene rentei seeriate ning tunnistuste väljaandmisest, väliste ega sisemiste laenude, mitmesuguste asutuste ning ettevõtete laenude tagatiste ja muude eest, ja kõik sarnased Ve- nemaa kreeditoride nõudmised Eestisse puutuvas osas tulevad üks- nes Venemaa vastu sihtida. 2. Эстония не несет никакой ответственности по долговым и всякого рода иным обязательствам России, в том числе возникшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам, по гарантиям по займам разных учреждений и предприятий и проч., и все подобные претензии кредиторов России в доле, касающейся Эстонии, должны быть направлены только против России.
3. Eesti piirides liikuvate Vene valitsusliste, Valitsuse poolt garanteeritu- te kui ka nende era-väärtpaberite tasumise asjus, mis seltside ja asutuste poolt on välja antud, kelle ettevõtted Venemaa Valitsuse poolt natsionaliseeritud, niisama Eesti kodanikkude nõuete rahul- damise asjus Vene Kroonu vastu, kohustub Venemaa tunnistama Eesti ja Eesti kodanikkude omaks kõik need hõlpsused, õigused ja ees- õigused, mis tema poolt otseteed või kaudselt on antud või edaspidi antakse kellelegi väljamaa riikidest või viimaste kodanikkudele, seltsidele ja asutustele. 3. В отношении оплаты находящихся в обращении в пределах Эстонии русских ценных бумаг правительственных, гарантированных Правительством, а равно частных, выданных обществами и учреждениями, предприятия коих национализированы Правительством России, а также в отношении удовлетворения требо ваний эстонских граждан к Русской Казне, Россия обязуется при- знавать за Эстонией и эстонскими гражданами все те льготы, права и преимущества, кои прямо или косвенно предоставлены ею или будут предоставлены кому нибудь из иностранных государств или же их гражданам, обществам и учреждениям.
Märkus. Eestis olevate pankade jaoskondade vastu, missugused pangad Täidesaatva Keskkomitee dekreedi põhjal pankade natsionaliseerimise kohta neljateistkümnendast detsembrist ük- stuhat üheksasada seitseteist (Seadl. Kogu nr. 10) natsionaliseeri- tud, Eesti kodanikkude poolt avaldatud nõuete peale, mis tekkinud enne selle dekreedi väljaandmist, vaadatakse kui nõuete peale Vene Kroonu vastu, niipalju kui tähendatud nõuded ei kattu jaos- kondadesse jäänud varandustest. Примечание. Требования эстонских граждан к местным в Эстонии отделениям банков, национализированных по декрету Центрального Исполнительного Комитета о национализации банков от четырнадцатого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года (Собр. Узак. No10), возникшие до издания сего декрета, рассматриваются как требования к Русской Казне, поскольку поименованные требования не будут удовлетворены из оставшегося в отделениях имущества.
4. Venemaa Valitsus toimetab tagasi Eestisse ja annab üle viimase Va- litsusele varandused, siia hulka arvatud raamatukogud, arhiivid, õpe- abinõud, dokumendid ja muud asjad, mis on Tartu Ülikooli kui ka kõigi Eesti piirides praegu olevate või varemini olnud õpe-, teaduse-, valitsuse- ja seltskonna-asutuste päralt, niisama üleüldse kõik Eestist Venemaale välja viidud arhiivid, dokumendid ja teised asjad, mil on Eestile teadusline või ajalooline tähtsus, niipalju kui tähendatud asjad on praegu või satuvad edaspidi Venemaa Valitsuse, valitsuse- ja selts- konna-asutuste võimkonda. 4. Правительство России возвращает в Эстонию и передает Правительству последней имущества, в том числе библиотеки, архивы, учебные пособия, документы и прочие предметы, как Юрьевского Университета, так и всех находящихся или находившихся ра- нее в пределах Эстонии учебных заведений, ученых, правительственных и общественных учреждений, и вообще все вывезенные из Эстонии в Россию архивы, документы и прочие предметы, имеющие для Эстонии научное или историческое значение, поскольку указанные предметы находятся или окажутся в ведении Правительства, правительственных и общественных учреждений России.
5. Venemaa Valitsus toimetab Eestisse tagasi Eesti Valitsuse kaasabil kuuluvust mööda edasiandmiseks igasugused väärtused, välja arvatud kuld ning kalliskivid, väärtpaberid ning varalised dokumendid, nagu: obligatsioonid, vekslid ja nii edasi, mis Eesti piiridest valitsuse, selts- kondlikkude ja era-krediit- ning teiste asutuste poolt evakueeritud või välja viidud, muu seas ka õpeasutuste poolt, kui Eesti võimud nende väärtpaberite ja muu asukoha kätte juhatavad. Kui neid juhatusi ei anta või kui antud juhatuse põhjal tähendatud väärtpaberid ja muud üles ei leita, siis avaldab Venemaa Valitsus valmisolekut selle artikli punkt 3. täitmisel väärtpaberite ja muu pidajateks tunnistama neid, kes ette panevad küllaldased tõendused, et nende päralt olevad pabe- rid ja muud sõja ajal on evakueeritud. Seks otstarbeks asutatakse ise- äraline segakomisjon. 5. Правительство России возвращает в Эстонию для передачи по принадлежности при посредстве правительства Эстонии всякого рода ценности, за исключением золота и драгоценных камней, ценные бумаги и имущественные документы, как то: закладные, векселя и т. д. эвакуированные или вывезенные из пределов Эстонии правительственными, общественными и частными кредитными и иными учреждениями, включая учебные заведения, если местонахождение сих ценных бумаг и пр. будет указано эстонскими властями. Если таких указаний не будет сделано или по сделанным указаниям упомянутых ценных бумаг и пр. обнаружено не будет, то Российское Правительство изъявляет готовность при применении пункта 3 настоящей статьи признать держателями ценных бумаг и пр. тех, кто представит достаточные доказательства о произведенной во время войны эвакуации принадлежащих им бумаг и пр. Для сей цели учреждается особая смешанная комиссия.
6. Selle artikli punkt 3., 4. ja 5. tähendatud tingimuste täitmiseks kohus- tub Venemaa Valitsus Eesti Valitsusele andma kõiki siiakuuluvaid kosteid ning teateid ja kõikepidi abiks olema tagasitoimetatava varanduse, asjade, arhiivide, dokumentide jne. ülesotsimisel. Ses asjas tekkivate küsimuste lähem korraldamine pannakse iseäralise segako- misjoni peale, milles on ühepalju liikmeid mõlematelt lepingu- osalistelt. 6. Для выполнения указанных в пп. 3, 4, 5 настоящей статьи условий Правительство России обязуется давать Правительству Эстонии все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать всякого рода содействие при розыске возвращаемого имущества, предметов, архивов, документов и пр. Ближайшее регулирование возникающих по сему предмету вопросов возлагается на особую смешанную комиссию, в равном числе членов от обоих договаривающихся сторон.
Artikkel XIII. Статья XIII.
Venemaa teatab, et käesoleva rahulepingu läbi Eestile ja tema koda- nikkudele antavad hõlpsused, õigused ja eesõigused ei või mingil juhtu- misel ega mingisugustel tingimustel pretsedendiks olla rahulepingute te- gemisel Venemaa poolt teiste endise Vene keisririigi territooriumil tekki

- nud riikidega; teiselt poolt, kui nende rahulepingute tegemisel kellelegi tähendatud riikidest või nende kodanikkudest antakse iseäralised hõlp

- sused, õigused ja eesõigused, siis laiendatakse need viibimata ilma eri- kokkuleppeta täiel määral Eesti ja tema kodanikkude peale.
Россия заявляет, что предоставляемые настоящим мирным договором Эстонии ее гражданам льготы, права и преимущества ни в коем случае и ни при каких условиях не могут служить прецедентом при заключении Россиею мирных договоров с другими, возникшими на территории бывшей Российской Империи государствами; с другой стороны, если при заключении этих мирных договоров какому либо из означенных государств или их гражданам будут предоставлены особые льготы, права и преимущества, то таковые немедленно, без особого соглашения, распространяются в полном объёме на Эстонию и ее граждан.
Artikkel XIV. Статья XIV.
Avalik- ja eraõigusliste küsimuste lahendamine, mis lepinguosaliste ko- danikkude vahel tekkivad, samuti mõnede üksikküsimuste korraldamine mõlemate riikide või riikide ja teise poole kodanikkude vahel, sünnib ise- äraliste Eesti-Vene segakomisjonide kaudu, mis pärast käesoleva rahule- pingu ratifitseerimist viibimata asutatakse ja mille koosseis, õigused ning kohused mõlemate lepinguosaliste kokkuleppel iga asutatava komisjoni jaoks kindlaks määratakse. Разрешение вопросов публично правового и частно-правового характера, возникающих между гражданами договаривающихся сторон, а равно регулирование некоторых отдельных вопросов между обоими государствами или между государствами и гражданами другой стороны, производятся особыми смешанными русско-э стонскими комиссиями, учреждаемыми немедленно по ратификации настоящего мирного договора, состав, права и обязанности которых устанавливаются инструкцией, для каждой комиссии утверждаемой по соглашению обоих договаривающихся сторон.
Nende komisjonide võimkonda kuulub muu seas: Ведению этих комиссий, между прочим, подлежат:

1. kaubalepingu tegemine, niisama teiste majanduslise iseloomuga küsimuste selgitamine;

1. составление торгового договора, а равно выяснение прочих вопросов экономического характера;
2. küsimuste lahendamine, mis tekivad endistest üleüldistest kesk- asutustest kohtu- ning administratiiv-arhiivide ja -asjaajamiste, koh- tu- ja administratiiv-deposiitide ning kodanlisesse seisusesse puutu- vate aktide väljaeraldamisel; 2. разрешение вопросов относительно выдела из бывших центральных учреждений архивов и делопроизводств судебных и административных дел, судебных и административных депозитов, как и актов гражданского состояния;
3. küsimuste lahendamine, mis tekivad Venemaal Eesti kodanikkude varanduste, kui ka Eestis Venemaa kodanikkude varanduste välja- andmise suhtes, niisama küsimuste lahendamine, mis ühendatud oma kodanikkude huvide kaitsmisega teisel maal; 3. разрешение вопросов о выдаче находящейся в России собствен- ности граждан Эстонии, как и находящейся в Эстонии собственности российских граждан, а равно прочих вопросов, связанных с защитой интересов граждан в другой стране;
4. küsimuste lahendamine, mis tekivad uute piiride läbi lahutatud valla- ja külakogukondade varanduste suhtes. 4. разрешение вопросов относительно имуществ, разделенных новыми границами сельских и других обществ.
Artikkel XVI. Статья XVI.
Majanduslised vahekorrad Eesti ja Venemaa vahel seatakse kindlaks selle artikli lisades sisalduvate määrustega. Экономические отношения между Россией и Эстонией определяются постановлениями, содержащимися в приложениях к сей статье.
Lisa I. Приложение I.
1. Lepinguosalised on nõus, et rahutegemisega nende vahel lõpeb ka sõda majanduslistes ja rahaasjanduslistes suhetes. 1. Договаривающиеся стороны согласны, что с заключением между ними мира окончивается война и в экономических и финансовых отношениях.
2. Lepinguosalised on nõus algama võimalikult kiirelt peale selle rahule- pingu ratifitseerimist läbirääkimisi kaubalepingu saavutamiseks, mille aluseks peavad olema järgmised põhimõtted: 2. Договаривающиеся стороны согласны начать возможно скорее после ратификации настоящего мирного договора переговоры относительно заключения торгового договора, в основу которого должны быть положены нижеследующие принципы:
a) Enamsoodustamise tingimus oma riigi territooriumil teise lepingu- osalise kodanikkude, kaubanduse-tööstuse ja rahaasjanduse ette - võtete ja ühisuste, laevade ja nende koormate, maapinna toodete, põllumajanduse ning tööstuse saaduste kohta, samuti ka oma kau- pade välja- ja sisseveo suhtes teise lepinguosalise territooriumile; а) Условие наибольшего благоприятствования на своей территории для граждан, торгово-промышленных и финансовых предприятий и обществ, для судов и их грузов, для произведений почвы и для продуктов сельского хозяйства и промышленности другой договаривающейся стороны, а также в отношении вывоза и ввоза своих товаров на территорию другой страны.
b) Kaupadele, mis üle ühe lepinguosalise territooriumi veetakse, ei tohi peale panna mingisuguseid sisseveo-tollisid ega transiitmak- susid; б) Товары, провозимые через территорию одной из договаривающихся сторон, не должны облагаться никакими ввозными пошлинами и транзитными налогами.
c) Transiitkaupade veotariifid ei tohi kohalise veoulatusega sama laadi kaupade tariifidest kõrgemad olla. в) Фрахтовые тарифы на транзитные товары не должны быть выше фрахтовых тарифов за однородные товары местного на- значения.R
Märkus. Kuni kaubalepingu tegemiseni korraldatakse sama põ- himõtete järele kaubanduslised vahekorrad Eesti ja Venemaa vahel.L Примечание. До заключения торгового договора этими же принципами будут регулироваться торговые взаимоотношения между Россией и Эстонией.
3. Tallinnas või teistes Eesti sadamates avatavates vabasadamates määrab Eesti Venemaale raioonid ja kohad kaupade ümberlaadimise, hoidmise ja ümberpakkimise jaoks, mis Venemaalt tulevad või sinna saatmiseks määratud, vastavalt sadama ja tema kaudu mineva Vene kaubaliikumise suurusele kusjuures tähendatud raioonide ja kohtade eest võetavad maksud ei tohi kõrgemad olla oma kodanikkudelt tran- siitkaupade pealt võetavatest maksudest. 3. В открываемых в Ревеле или в других портах Эстонии свободных гаванях Эстония предоставит России районы и места для перегрузки, хранения и перепаковки прибывающих из России или предназначенных для нее товаров, соразмерно величине гавани и размеру русского товаро-движения через данную гавань, причем сборы за таковые районы и места не должны превышать сборов, взимаемых с собственных граждан в отношении транзитных товаров.
4. Lepinguosalised ei avalda nõudeid eesõiguste peale, mis üks pooltest annab kolmandale temaga tolli- või mõnes muus liidus olevale maale. 4. Договаривающиеся стороны не заявят притязаний на преимущества, которые одна из сторон предоставит третьей стране, связанной с нею таможенным или каким-либо другим союзом.
5. Ühe lepinguosalise kodanikkude surma järele teise poole territoo- riumile mahajääv liikuv varandus antakse täielikult üle selle riigi konsulaarsele või muule vastavale esitajale, mille kodanikuks pärandaja kuulus, talitamiseks tema isamaa-riigi seaduste järele. 5. Остающееся после смерти граждан одной из договаривающихся сторон на территории другой движимое имущество передается полностью консульскому или иному соответствующему представителю государства, которому принадлежал наследодатель, для поступлении с оным согласно отечественным законам.
Lisa II. Приложение II.
1. Kunstlik vee teisalejuhtimine Peipsi ja Pihkva järvedest, mis sünnitab nimetatud järvede keskmise veeseisu alanemist üle ühe jala, samuti ettevõtted, mis keskmist vee tasapinda nimetatud järvedes kõrgenda- vad, on lubatud ainult eri-kokkuleppe järele Eesti ja Venemaa vahel. 1. Искусственный отвод воды Чудского и Псковского озер, влекущий за собою понижение среднего уровня воды в названных озерах более чем на один фут, а также мероприятия, повышающие средний уровень воды в названных озерах, допускаются только по особому соглашению России с Эстонией.
2. Kalapüügi tingimuste kohta Peipsi ja Pihkva järvedes, mida ainult nii- suguste püügiviisidega võib toimetada, mis kalarikkust ei hävita, sa - muti kaubalaevanduse kohta nimetatud järvedes, tuleb teha lepingu- osaliste vahel eri-kokkulepe. 2. Относительно условий рыбной ловли на Чудском и Псковском озерах, которая может производиться только способами, не истощающими рыбных богатств, а равно относительно торгового судоходства по сим озерам, между договаривающимися сторонами имеет состояться особое соглашение.
Lisa III. Приложение III.
1. Eesti on nõus andma Venemaale eesõigustatud õiguse elektrijõu saamiseks Narva jõe koskede ärakasutamisest seega, et selle eest Ees- tile makstava tasu suurus, samuti teised tingimused ära määratakse eri-kokkuleppes. 1. Эстония согласна предоставить России преимущественное право на получение электрической силы от использования водопадов р. Наровы с тем, чтобы причитающееся Эстонии за означенную силу вознаграждение, равно и прочие условия были определены особым соглашением.
2. Venemaa annab Eestile eesõigustatud õiguse, Moskvat mõne Eesti-Ve- nemaa piiril oleva kohaga ühendava kahe- või üheroopalise otsekoh- ese lühema raudtee ehitamiseks ja ekspluateerimiseks tarvilikkude eeluurimuste toimetamise võimaldusega, tingimusel, et kontsessioni tähtaeg, ennetähtaegse väljaostu tähtaeg, tariifid ja muud kontsessiooni tingimused kindlaks määrataks iseäralises kokkulep- pes. 2. Россия согласна предоставить Эстонии преимущественное право на концессию по постройке, с предварительным производством необходимых изысканий, и эксплоатацию прямого кратчайшего железно-дорожного пути нормальной колен, одного вши двухколейного, соединяющего Москву с одним из пунктов на русско-эстонской границе, с правом досрочного выкупа, с тем, чтобы срок концессии, срок досрочного выкупа и все прочие условия концессии были определены особым соглашением.
Artikkel XVII. Статья XVII.
Mõlemad lepinguosalised kohustuvad vastastikku tarvitusele võtma või- malikka abinõusid kaubalaevade liikumise julgeoleku kindlustamiseks oma vetes, andes läbijuhtimiseks tarvilikka lootse, seades korda tulesid, seades üles märgutähiseid ja, kuni mere lõpuliku miinidest puhastamise- ni, võttes tarvitusele eri-abinõusid miiniväljade piiramiseks. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются принимать возможные меры для ограждения безопасности следования торго- выхсудов в своих водах путем предоставления необходимых для проводки лоцманов, восстановления огней, установки знаков ограждения и до окончательного очищения моря от мин, принятия специальных мер для ограждения минных полей.
Mõlemad pooled avaldavad nõusolekut osa võtta Balti mere miinidest puhastamisest, mille kohta huvitatud poolte vahel eri-kokkulepe peab sündima; juhtumisel, kui seda mitte ei sünni, määratakse kummagi poole osavõtmise määr vahekohtu läbi kindlaks. Обе стороны изъявляют согласие на принятие участия в очищении Балтийского моря от мин, о чем имеет последовать между заинтересованными сторонами особое соглашение; в случае же, если та- ковое не состоится, доля участия каждой стороны определяется третейским судом.
Artikkel XVIII. Artikkel XVIII.
Käesoleva rahulepingu ja selle lisade läbi Eesti kodanikkudele antud õigused käivad ka valla-, maa- ja linna-omavalitsuste, seltskonna-, sei- suse-, heategevuse-, kiriku-, vaimulikkude- ja hariduseasutuste, niisama iga liiki juriidiliste isikute kohta. Предоставленные настоящим мирным договором и его приложени- ями эстонским гражданам права распространяются также на во- лостные, земские, городские, общественные и сословные учрежде- ния и богоугодные заведения, церковные, духовные и просвети- тельные установления, а равно на юридических лиц разных на- именований.
Artikkel XIX. Статья XIX.
Käesoleva lepingu seletamisel loetakse autentilisteks tekstideks nii eesti- kui venekeelne. При толковании настоящего договора аутентичными текстами яляются как русский, так и эстонский.
Artikkel XX. Статья XX.
Käesolev rahuleping tuleb ratifitseerida. Ratifikatsiooni kirjade vahe- tamine peab sündima võimalikult pea Moskvas. Настоящий мирный договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти возможно скорее в Москве.
Rahuleping astub seaduslikku jõusse tema ratifitseerimise silmapilgust. Мирный договор вступает в законную силу с момента его ратификации.
Igal pool, kus käesolevas lepingus algtähtajana nimetatakse rahulepingu ratifitseerimise silmapilku, mõistetakse selle all aega, mil mõlemad le- pinguosalised toimepandud ratifikatsioonist vastastikku teatavad. Повсюду, где в настоящем договоре упоминается в качестве начального срока момент ратификации мирного договора, под этим понимается время взаимного извещения обоими договаривающимися сторонами о состоявшейся ратификации.
Selle tõendamiseks kirjutasid mõlema poole volinikud käesolevale rahu- lepingule oma käega alla ja kinnitasid tema oma pitseritega. В удостоверение сего уполномоченные обоих сторон собственноручно подписали настоящий мирный договор и скрепили его своими печатями.
Algkiri tehtud ning alla kirjutatud kahes eksemplaaris Tartus, veebruari- kuu teisel päeval aastal ükstuhat üheksasada kakskümmend. Подлинный в двух экземплярах, составлен и подписан в городе Юрьеве, февраля второго дня тысяча девятьсот двадцатого года

(L. S.) J. Poska
(L. S.) Ant. Piip
(L. S.) M. Püümann
(L. S.)Jul. Seljamaa

(L. S.) K. M. J. Soots

(L. S.) А. Іоффе

(L. S.) И. Гуковский
[Riigi Teatajas ei ilmunud:]
TÄIENDAVAD ARTIKLID RAHULEPINGU JUURE EESTI JA VENEMAA VAHEL. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ.
Eesti ja Venemaa vahelise rahulepingu XI ja XIV artiklide põhjal otsustasid allakirjutanud volinikud tänasel päeval järgmisi täiendavaid artikleid rahulepingu juure lisada. В виду постановления статей XI и XIV мирного договора между Россией и Эстонией от сего числа, нижеподписавшиеся уполномоченные постановили следующие дополнительные статьи.
I. I.
Artikkel XI juure. К статье XIV.
1. Venemaa Valitsus teatab, et Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõu- kogude Vabariigi Mereasjade rahvakomissariaadi andmete järele Ees- ti okkupeerimise silmapilguks Saksamaa poolt Eesti sadamatesse ja vetesse jäid alamalnimetatud kroonu laevad: 1. Российское Правительство заявляет, что по данным Народного Комиссариата по Морским Делам Российской Социалистической Советской Республики к моменту оккупации Эстонии Германией в портах и водах Эстонии остались нижепоименованные казенные суда:
Jäälõhkujad: Volõnets, Herkules, Mogutschi, Matros. Ледоколы: Волынец, Геркулес, Могучий, Матрос.
Transportlaev: Vindau. Транспорт: Виндава.
Buksiirid: Molodets, Karlos, Vindau, Krepõsch, Komendor, Galvaner, Surop, Viktooria, Union, Blits, Auroora, Voldemar Schterling, Komet, Ekspress, Anna, Boris, Neva. Буксиры: Молодец, Карлос, Виндава, Крепыш, Комендор, Гальванер, Суроп, Виктория, Унион, Блиц, Аврора, Вольдемар, Штерлинг, Комет, Экспресо, Анна, Борис, Нева.
Vahilaev: Vladimir. Сторожевое судно: Владимир.
Missugused laevad on teiste hulgas rahulepingu XI artikli põhjal Eesti omandus. Каковые суда в числе прочих на основании статьи XI мирного договора составляют собственность Эстонии.
2. Venemaa Valitsus annab Eesti Valitsusele muu hulgas nende aktsia- seltside aktsiad, kellel olid Eesti piirides ettevõtted, sel määral kui tähendatud aktsiad läksid Kesk-Täidesaatva Komitee pankade natsionaliseerimise dekreedi põhjal 14. detsembrist 1917. /Seadluste Kogu /No 10/, ühes pankade aktivade ja passivadega Venemaa Va- litsuse käsutada. 2. Российское Правительство имеет передать Эстонскому Правительству между прочим акции тех акционерных обществ, кои имели предприятия в пределах Эстонии, поскольку означенные акции в виду декрeта Центрального Исполнительного Комитета о национализаций банков от 14-го декабря 1917 года /Собрание Узаконений No10/, вместе с активами и пассивами сих последных поступияx в распоряжение Российского Правительства.
Silmas pidades seda, et tähendatud aktsiate asukohtade avalikuks te- gemine revolutsiooni aja tingimuste tõttu, suurte, mõnel juhtumisel ülepeasemata takistustega köidetud on, annab Venemaa Valitsus Eesti Valitsusele tunnistuse selle kohta, et nimetatud aktsiad on hoiul Vene- maa Rahvapangas Eesti Valitsuse arvel. Ühtlasi avaldab Venemaa Va- litsus nõusolekut selle kohta, et ülemaltähendatud aktsiaseltside ju- hatuste asukohad tunnistatakse üleviiduks Tallinnasse ja et Eesti Va- litsusvõimudel on õigus tähendatud seltside põhikirju oma poolt määratavas korras muuta. Siin juures tunnistatakse, et nimetatud akt- siad annavad Eestile õigused ainult aktsiaseltside niisuguste ettevõte- te peale, mis Eesti territooriumil asuvad, kuid milgil juhtumisel ei või Eesti õigused sama aktsiaseltside väljaspool Eesti territooriumi ole- vate ettevõtete peale ulatada. Принимая во внимание, что в виду условий революционного времени обнаружение местонахождения сих акций сопряжено с

большими затруднениями, подчас непреодолимыми, Российское Правительство выдаст Эстонскому Правительству удостоверение в том, что поименованные акции находятся на хранении на его, Эстонского Правительству, счету в Российском Народном Банке. Вместе с тем Российское Правительство изъявляет согласие на то, чтобы местопребывание правлений вышеуказанных акционерных обществ было признано перенесенным в Ревель и чтобы эстонским властям принадлежало право наменить уставы сих обществ в порядке, который сими властями будет установлен. Причем оговаривается, что поименованные акции предоставляют Эстонии права лишь на те предприятия акционерных обществ, кои находятся на территории Эстонии, но ни в коем случае права Эстонии не могут простираться на предприятия тех же обществ, находящиесця вне пределов Эстонии.

Eesti Vabariigi Kaubandus-Tööstusministeeriumi andmete põhjal kuuluvad niisuguste aktsiaseltside hulka: По сведениям Министерства Торовли и Промышленности Эстонской Республики к каким акционерным обществам принадлежат:
Vene-Balti laevaehituse ja mehaanika tehas, Põhja-Lääne laevaehituse tehas „Becker” , Peetri laevatehas – Noblessner, „Dvigatel”, „Volta”, Kirjutuspaberi vabrik Johanson, Põhja paberi ja tselluloose vabrik, Tsemendi vabrik Asserin, Sindi manufaktuur, Narva lina-manufak- tuur, Balti puuvilla manufaktuur, Keemia vabrik Richard Mayer, Esi- mene juurdeveo raudteede selts. Русско-Балтийский Судростроительный и Механический Завод, Северо-Западный Судростроительный Завод «Беккер», Петровская Верфь – «Ноблесснер», «Двигатель», «Вольта», Писчебумажная Фабрика Иогансон, Северная Бумажная и Целлюлозная Фабрика, Цементный завод Ассерин, Цинтенгофская Мануфактура, Нарвскаь Льняная Мануфактура, Балтийская Бумажная Мануфактура, Химический Завод Рихард Майер, Первое Общество подъездных путей.
II. II.
Artikkel XIV juure. К статье XIV.
Mitmesugustes artiklites ettenähtud segakomisjonid peavad asuma nen- de peale pandud ülesannete täitmisele võimalikult pea peale rahulepingu ratifitseerimise, kui üksikute komisjonide kohta rahulepingus teisiti ei ole määratud. Selle pärast tulevad komisjonide liikmed määrata vas- tavate Valitsuste poolt ühel ajal rahulepingu ratifitseerimisega.

Предусмотренные различными статьями смешанные комиссии

должны приступить к исполнению возложенных на них задач по возможности немедленно по ратификации мирного договора, если иное не постановлено относительно отдельных комиссий в самом договоре. По сему члены комиссий имеют быть назначены соответствующими правительствами одновременно с ратификацией мирного договора.
III. III.
Ülemalseisvad täiendavad artiklid loetakse ratifitseerituks rahulepingu ratifitseerimisega, mille juure nad lisatud. Вышеупомянутые дополнительные статьи будут считаться ратифицированными путем ратификации мирного договора, к которому они приложены.
Tartus, veebruarikuu teisel päeval aastal ükstuhat üheksasada kaksküm- mend. Город Юрьев, февраля второго дня тысяча девятьсот двадцатого года.
J. Poska

Ant. Piip
M. Püümann
Jul. Seljamaa

K. M. J. Soots
А. Іоффе

И. Гуковский

Tmap.jpg

Historic context

The agreement between Estonia and Russia about the border is violated by the Soviet invasion in 1940.

Since the World War II, Estonia remains a colony of the USSR until its collapse in 1991.

Then Estonia gets independence, but the Eastern territories remain occupied by the Russian troops; namely, the East part of Estonian city Narva (Ivangorod, Ивангород) and Pesteri (Pechory, Печоры).

Territories of Estonia and Latvia, annexed by the USSR/Russia in World War II are shown in map at right [3]

In century 21, the Russian offees try to legalize the annexation.

Since year 2015, the project of new agreement is observed, that had been expected to refresh the agreement of year 1920.

Several sites indicate, that, until the collapse of RF, such an agreement is unlikely to be ratified [4][5][6].

Wide areas near the annexed territories seem to be subject of prihvatization (plundering) by agents of KGB (FSB); apparently, they try to get for the exclusive use as much territory as they can, whenever that territory belongs to Russia or to other country [7].

The publications show, that, up to year 2021, in Russia, there are no mechanisms that could force the offees to follow the international agreements, ratified by Russian representatives. that would check the law for the consistency. This can be qualified as sabotage of the top Russian administration. Because of this sabotage, any new international agreements with Russia seem to have no sense. The reason why leaders of civilized countries try to negotiate with Russian offees is not clear and may be considered as subject for the scientific investigation.

Gallery

PlaqueMemorizingEstonianGovernment.jpg

References

  1. https://ida.aule.ee/juriidika/Tartu_rahuleping.pdf Alla kirjutatud eesti ja vene keeles 2. veebruaril 1920 Tartus. Ratifitseeritud 30. märtsil 1920 Moskvas. Registreeritud Rahvasteliidus 12. juulil 1922. Allikas: Riigi Teataja, 1920, 24/25 (18. veebruar 1920), lk. 185 Täiendavate artiklite ja kaardi allikas: Wikimedia ja Rahvusarhiiv, ERA.957.10.71
  2. https://estonianworld.com/security/estonia-commemorates-the-tartu-peace-treaty/ Estonia commemorates the Tartu Peace Treaty. By Silver Tambur and Sten Hankewitz / February 2, 2021. On 2 February, Estonia commemorates the Tartu Peace Treaty that ended the Estonian War of Independence, established the country’s eastern border and obligated Soviet Russia to recognise Estonian independence – the fact the Soviet Union ignored only 20 years later. ..
  3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_states_borders.jpg Mardus, Rowanwindwhistler. Border changes of Estonia and Latvia between 1939 and 2001. (2010) // Border changes drawn based on Goode's World Atlas, editions 1934 & 2001, RAND&McNALLY, CHICAGO
  4. https://sozd.duma.gov.ru/bill/747785-6 Законопроект № 747785-6 О ратификации Договора между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской государственной границе и Договора между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах// 19.03.2015 зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы. .. Принятие ответственным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы // Дата события не определена//
  5. https://www.riigikogu.ee/pressiteated/valiskomisjon-et-et/valiskomisjon-arutas-riigikogu-esimehega-valissuhtlemise-pohimotteid/ Väliskomisjon arutas Riigikogu esimehega välissuhtlemise põhimõtteid 13.01.2020 / Pressiteated, Väliskomisjon // Riigikogu väliskomisjon kuulas tänasel istungil Riigikogu esimehe ülevaadet välissuhtlusest ning soovitas tal oma väljaütlemistes Eesti-Vene piirilepingu teemadel hoida isiklik arvamus ja partei seisukohad lahus parlamendi esindamisest. // Riigikogu esimees Henn Põlluaas selgitas komisjonile oma seisukohti Eesti-Vene piirilepingu ja Tartu rahulepingu küsimuses. Ta üles, et lähtub oma väljaütlemistes iseenda selgetest arusaamadest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest. Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et komisjon kuulas ära Riigikogu esimehe selgitused ja soovis täpsustada Põlluaasa viimase aja väljaütlemisi Eesti-Vene piiriküsimuses, mida Venemaa on tõlgendanud Riigikogu arvamusena. „Tänane debatt oli väga vajalik, me täpsustasime oma seisukohti ja soovitasime Riigikogu esimehel oma sõnavõttudes rõhutada seda, kui tegemist on tema isikliku arvamusega,“ ütles Eesmaa. // Eesmaa lisas, et väga oluline on õiguslik järjepidevus ning kõik varasemad Eesti-Vene piirilepingu küsimuses vastu võetud Riigikogu ja valitsuse otsused on kehtivad kuni neid ei ole muudetud. „Kuigi praegune Riigikogu koosseis pole sellekohaseid otsuseid vastu võtnud, ei tähenda see, et eelmise koosseisu otsused ei kehtiks,“ sõnas Eesmaa. Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ütles, et parlament peab lähtuma seadusest ja välissuhtlemisseaduse järgi koordineerib Riigikogu välissuhtlemist Riigikogu väliskomisjon. „Ka kodukord ütleb, et Riigikogu esimees esindab Riigikogu ja demokraatlikes parlamentaarsetes riikides kuulub hea tava hulka, et lähtuda tuleb nendest põhimõtetest ja seisukohtadest, mis on kujunenud Riigikogu debattidel,“ ütles Mihkelson. Tema sõnul on lubamatu, et Riigikogu esimees ei lähtu parlamendi varasematest otsustest ning esitab sõnavõttudes ja intervjuudes oma isiklikke ja kodupartei seisukohti nii, et neid võib tõlgendada parlamendi seisukohana. // Mihkelsoni sõnul ei ründa keegi Henn Põlluaasa isiklikke seisukohti, aga küsimus on selles, millistele Riigikogu otsustele põhinedes võtab Põlluaas Riigikogu esimehena sõna meedias piirilepingut puudutavates küsimustes. // Riigikogu pressiteenistus Epp-Mare Kukemelk
  6. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russia-in-retreat-as-the-soviet-collapse-continues/ Peter Dickinson. Russia in retreat as the Soviet collapse continues. December 10, 2020
  7. http://forum.tsi.ru/webboard/message.php?id=149268&tree=on&shbd=&Offset=140 Yaroslav Blanter 14:18 03/08/06. .. Q. Зачем же, по-вашему, все это надо ФСБ? Им что, делать нечего? А: Во-первых, они создают себе работу и получают под ее выполнение деньги из бюджета. Во-вторых, эта организация всегда отличалась стремлением к контролю над передвижением граждан, и введение погранзоны идет именно в этом направлении. В-третьих, в погранзону попадает довольно большая территория, на которой теперь можно делать что угодно - рубить лес, охотиться, ловить рыбу, возить иностранных туристов, строить дачи - без какого-либо контроля. ..

2006.07.15. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 2 июня 2006 года N 242 г. Москва О пределах пограничной зоны на территории Псковской области// Российская газета - Федеральный выпуск № 0(4118) 14 июля 2006 г.// Дата подписания 2 июня 2006 г.// Опубликован 14 июля 2006 г.// Вступает в силу 24 июля 2006 г.// Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июля 2006 г. Регистрационный N 8009 // В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации"1 и создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации приказываю: // 1. Пограничную зону на территории Псковской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Эстонской Республикой, Латвийской Республикой, установить в пределах: // 1.1. В муниципальном образовании "Гдовский район" - территории сельских поселений Добручинская волость, Юшкинская волость, Спицинская волость, Самолвовская волость, городского поселения Гдов; // в муниципальном образовании "Псковский район" - территории сельского поселения Середкинская волость; // в муниципальном образовании "Печорский район" - территории сельских поселений Кулейская волость, Круппская волость, Паниковская волость, Лавровская волость, городского поселения Печоры; // в муниципальном образовании "Палкинский район" - территории сельских поселений Качановская волость, Родовская волость; // в муниципальном образовании "Пыталовский район" - территории сельских поселений Линовская волость, Носовская волость, Тулинская волость, Гавровская волость; // в муниципальном образовании "Красногородский район" - территории сельских поселений Пограничная волость, Покровская волость; // в муниципальном образовании "Себежский район" - территории сельского поселения Томсинская волость, городского поселения Сосновый Бор. // 1.2. Островов, находящихся в российской части вод пограничных озер и входящих в состав территории муниципальных образований. // 2. Пограничному управлению ФСБ России по Псковской области организовать установку на въездах в пограничную зону на территории Псковской области предупреждающих знаков. // 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную службу ФСБ России. // Врио Директора С. Смирнов // 1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1998, N 31, ст. 3805; 1999, N 23, ст. 2808; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 1, ст. 2; N 52, ст. 5134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17, ст. 1784.

https://web.archive.org/web/20070609223156/http://www.historycommission.ee/temp/pdf/conclusions_en.pdf http://www.historycommission.ee/temp/pdf/conclusions_en.pdf PHASE I : THE SOVIET OCCUPATION OF ESTONIA IN 1940–1941 .. THE OCCUPATION OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND ITS INCORPORATION INTO THE SOVIET UNION .. CRIMINAL EVENTS IN ESTONIA 1940–1941]] // 1. THE PROSECUTION AND CONVICTION OF CITIZENS AND RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA .. The NKVD imprisoned nearly 1000 citizens and residents of the Republic of Estonia in 1940 and the NKVD and NKGB imprisoned nearly 6000 in 1941. .. Crimes against humanity committed in Estonia in 1940–1941 resulted from the policy of the leader- ship of the USSR, whose objective was the rapid incorporation of Estonia into the USSR and the elim- ination of social groups and individuals that did not conform to the ideology of the USSR. ..

https://arhiiv.saartehaal.ee/2007/10/05/enamlaste-julm-veretoo-kuressaares/ Enamlaste julm veretöö Kuressaares (4) AUTOR: URMAS KIIL – 05/10/2007 RUBRIIK: TEEMA Enamlaste julm veretöö Kuressaares // Viimane sõnum maailmale. Saksa okupatsiooni ajal tuleb Saaremaa ajaleht Meie Maa (tõsi, natside tulekut nimetab ajaleht kangekaelselt eesti rahva vabastamiseks, Hitlerit peetakse aga „suure ürituse elluviijaks“, ja seda isegi 1943. aastal; ses suhtes on MM-i ajakirjanikud väga lojaalsed – toim) 1941. aasta septembrikuu sündmuste juurde veel korduvalt tagasi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_occupation_of_the_Baltic_states_(1940) Soviet occupation of the Baltic states (1940). The Soviet occupation of the Baltic states covers the period from the Soviet–Baltic mutual assistance pacts in 1939, to their invasion and annexation in 1940, to the mass deportations of 1941.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_occupation_of_the_Baltic_states_(1944) The Soviet Union occupied most of the territory of the Baltic states in its 1944 Baltic Offensive during World War II.[1][neutrality is disputed] The Red Army regained control over the three Baltic capitals and encircled retreating Wehrmacht and Latvian forces in the Courland Pocket where they held out until the final German surrender at the end of the war. The German forces were deported and the leaders of Latvian collaborating forces were executed as traitors[citation needed]. After the war, the Baltic territories were reorganized into constituent republics of the USSR until they declared independence in 1990 amid the collapse of the Soviet Union.

https://lt.usembassy.gov/secretary-pompeos-message-on-the-80th-anniversary-of-the-welles-declaration/ Message on the 80th Anniversary of the Welles Declaration PRESS STATEMENT MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE JULY 22, 2020. The Welles Declaration is a proud moment in the history of U.S. foreign policy and friendship with the peoples of Estonia, Latvia, and Lithuania. Eighty years ago, the United States pointedly refused to recognize the illegal incorporation of the Baltic states into the Soviet Union. The Soviet Union’s criminal act was accomplished through the signing of secret protocols to the Molotov-Ribbentrop Pact with Nazi Germany in August 1939. ..

https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=journal_of_international_and_comparative_law William J.H. Hough III. The Annexation of the Baltic States and Its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory. NYLS Journal of International and Comparative Law, Number 2 Volume 6, No. 2, 1985, Article 5.

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/news-related-files/noukogude_reziimi_pohjustatud_kahjud._noude_esitamise_oigusanaluus.pdf Õiguslik analüüs nõude esitamise kohta Venemaa Föderatsioonile, et nõuda hüvitist nõukogude režiimi põhjustatud kahjude eest1 Prof. Tanel Kerikmäe Õiguse Instituut Tallinna Tehnikaülikool Tallinn, 17.07.2017 1. Repressioonide ulatuse hindamine ja Balti riikides sooritatud kuritegude määratlemine Olulisim sündmus, mille eesmärk oli käsitleda kommunistliku režiimi repressiivset minevikku õiguslikes, poliitilistes ja sotsiaalsetes aspektides Nõukogude Liidu poliitika tõttu Euroopas ja Balti riikides, oli kommunismivastane kongress, mis asutas 2000. aastal Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali. Algatuse taga seisid vabaühendused, ajaloolased, juristid ja muud ühiskondlikult aktiivsed isikud 25 riigist.2 Tribunal asutati vastukaaluks rahvusvahelise kogukonna passiivsusele seoses miljonite inimeste hukkumisega kommunistliku režiimi all ja kodanikuühenduste algatusel, et anda hinnang NLi mõjualuste riikide rahva suhtes sooritatud repressioonidele.3 Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali statuudi alusel laieneb selle pädevus ainult sellistele kuritegudele nagu rahuvastased kuriteod4, sõjakuriteod5, genotsiid6 ja inimsusvastased kuriteod7 vastavalt sellele, kuidas neid statuudis on määratletud. Kuriteod määratleti kooskõlas Rahvusvahelise sõjatribunali harta, Rwanda asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi, Inimkonna rahu ja julgeolekut ohustavate kuritegude koodeksi eelnõu, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ja osalevate riikide siseriiklike õigusaktidega ning need kohandati konkreetsetele repressioonijuhtumitele, mis sooritati NLi mõjualuste riikide rahva suhtes.

..